Consultanță Achiziții

CONSULTANTA / EXPERTIZA TEHNICA ACHIZITII

Consultanta achiziții publice pentru firme OFERTANTE (Operatori Economici)

Specialistii MVP MIBAS CONCEPT vă oferă :

 • Asistență în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica în calitate de ofertant;
 • Consultanta pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achizitie și semnarea contractului cu ofertantul castigator.

Conform legislației, pașii pe care îi aveți de îndeplinit în momentul în care demarati o achizitie publica sunt:

 • Inregistrarea firmei dumneavoastra în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) în vederea participării în calitate de ofertant/candidat la procedurile de atribuire on-line;
 • Configurarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) a catalogului electronic de produse / servicii / lucrări pentru firma dumneavoastra in calitate de operator economic înregistrat;
 • Informarea autorităților contractante în legătură cu produse / servicii / lucrări oferite de către firma dumneavoastră, disponibile în catalogul electronic, în vederea derulării procedurii de cumparare directa on-line.
 • Analizarea documentaţiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante în funcție de criteriile de interes formulate de catre dumneavoastra  (domeniul de activitate, zona geografica, tipul procedurii de achizitie publica, valoarea estimate) în scopul identificării procedurilor pentru care firma dumneavoastra îndeplineste condiţiile de calificare.  Se elimină astfel costurile nejustificate ocazionate de întocmirea ofertelor/candidaturilor pentru participare la proceduri de atribuire în cadrul cărora nu sunt îndeplinite condițiile minimale de calificare;
 • Solicitarea de clarificări din partea autorităților contractante cu privire la aspecte de natură tehnică, economică, juridică şi/sau procedurală, in vederea intocmirii ofertei în condiții optime;
 • Întocmirea ofertei în vederea depunerii în cadrul procedurilor de achizitie publica care prezinta interes pentru dumneavoastra, in conditii care sa permita maximizarea șanselor de câștig și depunerea acesteia în termenul și locul expres prevăzute în documentația de atribuire ;
 • Asistenţă/reprezentare de specialitate în cadrul întâlnirilor organizate cu autoritățile contractante și în special la şedinţa de deschidere a ofertelor;
 • Consiliere în vederea utilizării căilor de atac împotriva deciziilor autoritatii contractante, dacă este cazul – contestaţie/plângere –  la CNSC sau la instanțele judecatoresti competente;
 • Asistenţă pentru negocierea contractului de achiziţie publică şi asistenţă pe parcursul derulării acestuia;
 • Informarea periodica a dumneavoastra in legatura cu  modificările legislative din domeniul achiziţiilor publice şi prezentarea implicaţiilor acestora asupra activităţii dvs. curente;

Consultanta achiziții publice pentru autorităţi CONTRACTANTE

Achizitorii publici au obligaţia sa obţina cel mai bun raport calitate-preţ şi sa garanta corectitudinea procedurilor de achiziţie. Corectitudinea înseamnă oferirea de şanse egale şi garantarea transparenţei.

Achiziţia publică este, în esenţă, o problemă de armonizare a cererii şi ofertei, iar autorităţile contractante trebuie să fie precaute la atribuirea contractelor, întrucât ele sunt entităţi publice finanțate din banii contribuabililor.

Obligatii:

 • obţinerea celui mai bun raport calitate-preţ;
 • garantarea corectitudinii.

Cel mai bun raport calitate-preţ 

Autorităţile contractante au responsabilitatea de a obţine cel mai bun raport calitate-preţ cu banii contribuabililor pentru tot ceea ce achiziţionează. Cel mai bun raport calitate-preţ nu implică doar alegerea celei mai ieftine oferte. Aceasta implică obţinerea celei mai bune oferte respectând parametrii stabiliţi.

Garantarea corectitudinii 

Corectitudinea implică respectarea principiilor pieţei interne, pe care se fondează directivele privind achiziţiile publice şi legislaţia naţională care le transpune. Cel mai important dintre aceste principii este principiul egalităţii de tratament, care implică faptul că toţi competitorii ar trebui să aibă şanse egale de a concura pentru contract. Pentru a asigura aceste condiţii de concurenţă deplină, trebuie aplicat, de asemenea, principiul transparenţei.

Echipa MVP MIBAS CONCEPT vă oferă asistență în întreaga procedura de achizitie, după cum urmează:

 • Consiliere pentru alegerea procedurii de atribuire optime şi realizarea „calendarului” procedurii;
 • Consiliere în vederea respectării obligaţiei de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 60% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului fiscal, astfel cum este prevăzut în lege;
 • Intocmirea pe baza documentatiei tehnico-economice pusa la dispozitie de catre autoritatea contractanta (SF/DALI, PT, DE),a tuturor documentelor prealabile, necesare derularii procedurilor de achizitie publica (Referat de necesitate, Note justificative aferente, Fișa de date a achiziției, proiectul de  contract, formulare destinate ofertanților la procedura, etc);
 • Încărcarea în SEAP  a tuturor documentelor solicitate de sistem, în raport cu specificul fiecărui tip de procedura (ulterior semnării acestora de către conducerea instituției, inregistatarii, scanării, semnarii digitale și criptării acestora);
 • Transmiterea  în SEAP a tuturor informațiilor solicitate pentru completarea și aprobarea documentațiilor de atribuire, invitațiilor de participare/anunturilor de participare;
 • Întocmirea în termen util a răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de către  potențialii participanti la procedurile de achizitie publica derulate, in colaborare cu compartimentele de specialitate ale instituției sau cu proiectantul lucrării, în funcție de specificul solicitării (ex. tehnica, economico-financiara, juridica,etc);
 • Participarea la ședința de deschidere a ofertelor , fără drept de intervenție și de  vot și încheierea proiectului de proces verbal aferent și transmiterea pentru analiza,insusire si semnare  de către membrii comisiei de evaluare;
 • Analiza  documentelor de calificare, a propunerilor tehnice și a celor financiare depuse în cadrul procedurilor de atribuire și întocmirea unui punct de vedere în legătură cu acestea care se transmite comisiei de evaluare în vederea întocmirii raportului procedurii;
 • Întocmirea proiectului de raport al procedurii și transmiterea pentru analiza, insusire si semnare  de către membrii comisiei de evaluare;
 • Întocmirea  pe baza concluziilor raportului procedurii a proiectului de contract care este transmis conducerii instituției în vederea semnarii;
 • Întocmirea și transmiterea către participantii la procedura și către instituțiile cu rol de control și coordonare a achizitiilor publice (ANAP, UCVAP după caz) a notificărilor privind rezultatul procedurii;
 • Publicarea în SEAP a anunțurilor de atribuire, în termenul prevăzut de legislația specifica;
 • Constituriea dosarului achizitie publice si predarea acestuia spre păstrare către responsabilul cu achizițiile publice desemnat în cadrul instituției;
 • Exprimarea în scris a unui punct de vedere specializat care urmează sa fie pus la dispoziția juristului /avocatului instituției, în cazul în care se formulează o contestatie privind procedura de achizitie publica.

În cazul achizitiilor directe, serviciul de consultanta prestat se referă în principal la:

 • intocmirea pe baza documentatiei tehnico-economice pusa la dispozitie de catre autoritatea contractanta a referatului de de necesitate, a notelor justificative aferente, a proiectului de  contract;
 • întocmirea caietelor de sarcini, în cazul achizițiilor de servicii și produse, pe baza necesităților transmise de către autoritatea contractantă;
 • întocmirea și transmiterea solicitărilor de oferte către agenți economici care au în obiectul de activitate același lucrări/servicii/produse care urmează a fi achizitionate, selectați în urma analizei pieței;
 • analiza și evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii;
 • întocmirea proiectului de raport al procedurii conținând propunerea de castigator;
 • comunicarea rezultatului procedurii;
 • intocmirea proiectului de contract și  transmiterea acestuia spre analiza, aprobare și semnare către conducerea instituției;
 • constituriea dosarului achizitie publice si predarea acestuia spre păstrare către responsabilul cu achizițiile publice desemnat în cadrul instituției;